Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Τέλη αναλόγως με την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγουμε


Τον υπολογισμό των τελών τελικής διάθεσης που καταβάλλουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης για χρήση των Σταθμών Μεταφόρτωσης, των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ή των ανύπαρκτων προς το παρόν ΧΥΤ Υπολειμμάτων, ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων, προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, προφανώς σε μια προσπάθεια να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους δήμους ώστε να προωθήσουν τη μείωση των σκουπιδιών και την ανακύκλωση, που βρίσκονται ακόμη στα σπάργανα.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση: "Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα εφαρμοζόμενη συσχέτιση μεταξύ παραγόμενων αποβλήτων και τελών, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. Για παράδειγμα οι δήμοι της Αττικής, για την τελική διάθεση, καταβάλλουν το 6% των τακτικών τους εσόδων του προηγούμενου έτους, ανεξαρτήτως ποσότητας αποβλήτων. Εφαρμογή τιμολόγησης βάσει ζυγολογίων θα εισαγάγει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για αύξηση της ανακύκλωσης".

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο νόμος 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)", καρπός καταδίκης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2000. Ο Οργανισμός αυτός συστάθηκε στα χαρτιά το 2008, αλλά παραμένει φάντασμα, αν και έχει τον πρώτο ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων (συσκευασίες, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, παλαιά ελαστικά, ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρονικά απόβλητα κ.ά.).

Το Σχέδιο Νόμου καθορίζει τους πόρους του εν λόγω Οργανισμού από τα έσοδα των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης με κράτηση σε ποσοστό 3% επί των χρηματικών εισφορών που καταβάλλουν οι υπόχρεες εταιρείες στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, για τα οποία διευκρινίζεται ότι ο χαρακτήρας τους είναι μη κερδοσκοπικός.

Κατά την αιτιολογική έκθεση: "Με βάση υπολογισμό του έτος 2008 και για το σύνολο των χρηματικών εισφορών που καταβλήθηκαν σε όλα τα συστήματα εξασφαλίζονται τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το κόστος λειτουργίας του ΕΟΕΔΣΑΠ".

Το Διοικητικό του Συμβούλιο από δεκαπενταμελές γίνεται εννεαμελές, ενώ με ΚΥΑ θα ορισθεί η αποζημίωση των μελών του. Οι υπάλληλοί του, τριάντα τον αριθμό, θα προέλθουν από μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ., θα απολαύουν ειδικής πρόσθετης αμοιβής, ενώ με το νομοσχέδιο εγκαινιάζονται οι παρεκκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ. δεν θα χρειάζεται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου συμβουλίου της υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: